We’re here to help you

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES 

Als lid van onze community en gebruiker van onze diensten, hechten wij waarde aan heldere afspraken. Door je aan te melden, bevestig je dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden en huisregels van GymKing. Deze documenten zijn te raadplegen op https://www.gymking.nl/algemene-voorwaarden/ en https://www.gymking.nl/huisregelement/. Je kunt de algemene voorwaarden ook per e-mail opvragen via info@gymking.nl. Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 01 januari 2024 en gelden voor alle nieuwe abonnementen die vanaf die datum worden afgesloten.

GymKing: Hiermee bedoelen we GymKing, ingeschreven onder KvK-nummer 57754403, met als contactgegevens info@gymking.nl, klantenservice@gymking.nl, en postadres Postbus 669, 2400 AR Alphen aan den Rijn, Nederland. De diensten en producten worden aangeboden onder de naam

Club: de fysieke plek waar GymKing faciliteiten aanbiedt en tevens de locatie waar je bent ingeschreven.

Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de door jouw ingevulde start dag tijdens jouw inschrijving. 

Lid: Je kunt lid worden als natuurlijke persoon van 16 jaar of ouder. GymKing kan vragen om identificatie of leeftijdsverificatie om vast te stellen dat jij degene bent van wie de pas of de QR-code is.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen GymKing en het lid door inschrijving, inclusief deze algemene voorwaarden, huisregels en eventuele specifieke voorwaarden..

Periode van 4 weken: De tijdsperioden waaruit je overeenkomst is opgebouwd, startend vanaf de ingangsdatum.

Periode van 1 jaar: Een jaar bestaande uit dertien perioden van 4 weken.

QR-Code: Jouw toegangscode voor toegang tot onze clubs.

ARTIKEL 2: INSCHRIJVING EN RECHT VAN HERROEPING

 1. Lid worden bij GymKing is mogelijk via de volgende methoden:
  Via de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.GymKing.nl).
 2. Bij aanmelding bij GymKing dienen leden hun persoonlijke gegevens in te vullen, waaronder NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en bankgegevens. Bovendien moet elk lid zijn of haar account voorzien van een pasfoto ter identificatie. Deze profielfoto wordt door het lid zelf geüpload bij het eerste gebruik van de app. Zonder een herkenbare foto in ons systeem zal de toegang worden geblokkeerd.
 3. Indien je je inschrijft via de website van GymKing, heb je het recht om de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na de datum van inschrijving zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar klantenservice@GymKing.nlof per post naar het volgende adres: Postbus 669, 2400 AR, Alphen aan den Rijn. Als je binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen besluit af te zien van het lidmaatschap en het lidmaatschap gedurende deze periode niet is gebruikt, is deze herroeping kosteloos. Indien het lidmaatschap wel is gebruikt in deze periode, kan GymKing naar rato kosten in rekening brengen (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van herroeping, inclusief eventueel inschrijfgeld). Je ontvangt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van je verzoek om de overeenkomst te ontbinden, je geld terug via dezelfde betaalmethode die je oorspronkelijk hebt gekozen.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAPSDUUR

 1. We bieden diverse lidmaatschapsvormen aan, waarvan gedetailleerde informatie te vinden is op onze website https://www.gymking.nl/lidmaatschappen. Alle lidmaatschapsvormen verschaffen onbeperkte toegang gedurende de openingstijden van je Thuisclub.
 2. Tijdens de inschrijving kun je aangeven welke lidmaatschapsvorm je wilt aangaan. Onze lidmaatschapsvormen zijn als volgt:
 3. COMFORT: een minimale looptijd van 1 jaar met automatische verlenging voor onbepaalde tijd na 1 jaar en betaling per 4 weken, of
 4. COMFORT PLUS: 1 jaar vast, waarbij je het jaarlijkse lidmaatschapsgeld in één keer vooruit betaalt. Na 1 jaar wordt het contract automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij je het lidmaatschapsgeld jaarlijks in één keer vooruit betaalt. Bij keuze voor Comfort Plus en dus vooruitbetaling van 1 jaar, geniet je van financieel voordeel ten opzichte van de 4 wekelijkse betalingen via het COMFORT-abonnement. Het voordeel is berekend op de website, of
 5. FLEXIBLE: het flexibele abonnement heeft een looptijd van 4 weken met automatische verlenging voor onbepaalde tijd, tenzij je het lidmaatschap opzegt, en betaling per 4 weken. Deze flexibele variant is maandelijks opzegbaar vanaf het begin. Het tarief ligt daardoor hoger dan het COMFORT-abonnement.
 6. Bij alle lidmaatschappen krijg je toegang tot de GymKing app.
 7. Als je onze faciliteiten los wilt bezoeken of wilt uitproberen, kun je op onze website een dag-pas kopen, beschikbaar vanaf 16 jaar oud https://www.gymking.nl/dagpas. Na aanschaf heb je een beperkte tijd van 7 dagen (na ingangsdatum) om je dag-pas te gebruiken. De dag-pas geeft eenmalig toegang tot de club.
 8. Als je online een wijziging van je lidmaatschapsvorm hebt aangevraagd, heb je het recht om deze wijziging binnen 14 dagen na de wijzigingsdatum zonder opgave van redenen te annuleren, zoals beschreven in artikel 2.c (bedenktijd). In dat geval wordt de wijziging geannuleerd, en je oorspronkelijke lidmaatschap blijft van kracht tot het einde van het oorspronkelijke contract (en eventuele verlengingen daarvan, indien van toepassing). Let op: wijzigingen van het Early Bird-abonnement zijn te allen tijde onomkeerbaar en kennen geen bedenktijd of herroepingsrecht.
 9. Bij wijziging van het lidmaatschap wordt de inschrijvingsdatum van het nieuwe lidmaatschap beschouwd als de ingangsdatum van het contract.


ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

 1. Elk type lidmaatschap heeft zijn eigen bijbehorende tarief en voorwaarden, die beschikbaar zijn op de website.
 1. Bij aanmelding als lid van GymKing wordt er inschrijfgeld in rekening gebracht. Dit bedrag kan variëren afhankelijk van eventuele promoties voor het specifieke lidmaatschap. Let op: Indien je besluit je lidmaatschap op te zeggen en later opnieuw lid wilt worden, zal opnieuw inschrijfgeld van toepassing zijn.
 2. Bij inschrijving als lid van GymKing dien je vanaf dat moment lidmaatschapsgeld te betalen. Tevens gaat vanaf dat moment de SEPA automatische incassomachtiging in werking. Alle lidmaatschapsbedragen dienen vooraf en conform art. 4d en 4e betaald te worden.
 3. In het geval van een jaarlijkse overeenkomst met volledige vooruitbetaling, zal de eerste betaling online plaatsvinden bij inschrijving, gevolgd door jaarlijkse vooruitbetalingen via SEPA automatische incasso. Bij verlenging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd is opzegging op elk moment mogelijk met een opzegtermijn van 30 dagen. Eventueel te veel betaald lidmaatschapsgeld wordt geretourneerd bij beëindiging van de overeenkomst.
 4. Bij een overeenkomst met betaling per 4 weken vindt de eerste betaling online plaats bij inschrijving, gevolgd door vooruitbetalingen per 4 weken via SEPA automatische incasso, tegen de geldende tarieven voor dat lidmaatschap. De incassoperiode bedraagt 4 weken, wat betekent dat er 13 incasso’s per jaar kunnen plaatsvinden, waarbij in één kalendermaand twee incasso’s kunnen plaatsvinden.
 5. Indien om welke reden dan ook de betaling niet geïncasseerd kan worden (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso opnieuw naar de bank gestuurd. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt de QR-code geblokkeerd totdat aan de verplichting is voldaan.
 6. Als na ingebrekestelling de betalingsverplichting niet wordt nagekomen, treedt het verzuim in. Op dat moment zullen kosten in rekening worden gebracht en zal de vordering uit handen worden gegeven en kan de overeenkomst per einde contractstermijn worden beëindigd. Bij het einde van de contractstermijn is alle openstaande lidmaatschapsgeld verschuldigd.
 7. Eenmaal per jaar, op 1 januari, is het toegestaan om de tarieven met maximaal 5% te verhogen. Het gebruikmaken van deze verhoging geeft geen recht om de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefaanpassingen als gevolg van overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd, ongeacht de hoogte, en geven geen recht op ontbinding.
 8. Bij geen gebruikmaking van de overeenkomst vindt er geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats, behalve in de bijzondere gevallen die expliciet in deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld.
 9. De prijzen zijn inclusief BTW, gebaseerd op de som van de bedragen exclusief belastingen waarop de geldende BTW wordt toegepast. GymKing behoudt zich het recht voor om eventuele nieuwe belasting- en BTW-tariefverhogingen op deze prijzen door te voeren zodra deze van kracht worden.
 10. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden stem je in met het elektronisch ontvangen van facturen via de GymKing app.


ARTIKEL 5: QR-CODE

 1. De QR-code is het eigendom van GymKing en mag tijdens de overeenkomst door jou worden gebruikt.
 2. b. Overdracht van je lidmaatschap en QR-code aan anderen is niet toegestaan; het lidmaatschap is persoonlijk.
 3. Zowel deze algemene voorwaarden als de huisregels zijn van toepassing op dag-pashouders en iedereen die toegang heeft tot een club via promoties of andere toegangsvoorwaarden, in zoverre relevant. Als lid ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor het juiste gebruik van het lidmaatschap en de QR-code.
 4. Om fraude met QR-codes te voorkomen, is er een redelijke beperking van het aantal keren dat het apparaat, dat de QR-code weergeeft, kan worden gewijzigd.
 5. In geval van misbruik van de QR-code, waarbij iemand anders dan het lid de code gebruikt om toegang te krijgen tot de club, wordt bij het lid die toegang heeft verschaft, per entree een dagpas inclusief € 25,- administratie kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast behoud Gymking het recht het abonnement onmiddellijk eenzijdig te ontbinden. Alle reeds betaalde abonnementsgelden inclusief het inschrijfgeld zullen in dat geval niet worden terug betaald. De directie houdt zich het recht voor, om een lid die zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van de QR code, voor een periode van maximaal 3 jaar de toegang te ontzeggen bij de Gymking.

 

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN 

 1. De vastgestelde openingstijden van elke GymKing club worden door GymKing gecommuniceerd. In bijzondere omstandigheden, zoals feestdagen, ernstige gebeurtenissen of rampen, kan het voorkomen dat er afwijkende openingstijden gelden, en in sommige gevallen kan een club worden gesloten, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden.
 2. GymKing behoudt het recht om tijdelijk of permanent de openingstijden van een club (of delen ervan) aan te passen, mits daar objectieve redenen voor bestaan. In geval van een permanente wijziging kan GymKing eenzijdig handelen, op voorwaarde dat dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. Hierbij wordt beschouwd als ondergeschikt een afwijking tot een tijdspanne van twee uur eerder of later open en/of dicht.
 3. Het wijzigen van openingstijden kan nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde voor het aangaan van de overeenkomst. Een dergelijke aanpassing kan ook niet worden gebruikt om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, tenzij kan worden aangetoond dat ten minste 50% van de bezoeken aan de club heeft plaatsgevonden op een tijdstip waarop de club nu niet meer open is. Voor de vaststelling van deze 50% geldt een minimum van 4 bezoeken in de voorafgaande 3 maanden. In dat geval zal GymKing het te veel betaalde (lidmaatschaps)geld terugbetalen.
 4. In het belang van goed onderhoud kan een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting van een club onvermijdelijk zijn. Als je langer dan 14 dagen niet kunt sporten in je club of als een club om welke reden dan ook permanent moet sluiten of verhuizen naar een andere locatie, zal GymKing je Thuisclub in de overeenkomst aanpassen naar de dichtstbijzijnde club, mits deze binnen een straal van 5 kilometer van de in de overeenkomst vermelde Thuisclub ligt. Als dit niet het geval is, wordt de overeenkomst kosteloos verlengd met de periode waarin GymKing haar verplichtingen niet heeft kunnen nakomen.
 5. Bij gebrek aan een andere club binnen deze straal na sluiting of verhuizing, heb je het recht om kosteloos en zonder opzegtermijn de overeenkomst op te zeggen vanaf het moment van sluiting of verhuizing.
 6. De club is normaal gesproken 24 uur geopend zijn, tenzij anders aangegeven op de website. Tijdens onbemande openingstijden, waarbij geen personeel fysiek aanwezig is, wordt toezicht gehouden door een innovatief veiligheidssysteem met ondersteuning via intercom. Het wordt aanbevolen om tijdens deze tijden kennis te nemen van de in het pand aanwezige paniekknoppen. Toegang tot de club tussen 22.30 en 7.00 uur is alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder.


ARTIKEL 7: VERHUIZING OF BLESSURE 

 1. In geval van verhuizing buiten een straal van 5 km van het nieuwe woonadres, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 30 dagen, die ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. Je wordt verzocht je nieuwe woonadres aan te tonen door middel van een kopie van de inschrijving bij de gemeente, die niet ouder mag zijn dan 3 maanden.
 2. Wij hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Bij alle vormen van lidmaatschap en Extra’s kun je gebruikmaken van de mogelijkheid tot schorsing van je lidmaatschap en Extra’s om medische redenen, onder de volgende voorwaarden:

       – Schorsing kan alleen plaatsvinden na ontvangst door GymKing van een geldig medisch attest. Dit attest kan via e-mail of per post naar de klantenservice van GymKing worden gestuurd en moet aangeven dat het lid tijdelijk niet in staat is om fitness uit te oefenen.

       Het medisch attest vermeldt dat er vanaf de dag van verzending aan GymKing minstens 1 maand schorsing nodig is.

        – De schorsing gaat in op de dag van ontvangst door GymKing en niet met terugwerkende kracht.

       – De schorsing heeft altijd een bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest.

       – Door de schorsing wordt de duur van de overeenkomst pro rata verschoven met de periode van de schorsing.

       – Voor de verwerking van de schorsing dient een eenmalige administratieve bijdrage van 10 EUR te worden voldaan.

 1. Als je een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat je gedurende minstens 12 maanden na de datum van het attest niet meer kunt sporten, zal GymKing op jouw verzoek het lidmaatschap beëindigen. Dit gebeurt per de datum van ontvangst van het verzoek door de klantenservice van GymKing, voorzien van het medisch attest (via e-mail of per post).


ARTIKEL 8: BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

 1. Als je een jaarabonnement hebt afgesloten, kun je dit uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Als je dat niet doet, wordt het abonnement automatisch omgezet naar een FLEXIBLE abonnement, vanwege het maandelijks opzegbare karakter. Om het COMFORT tarief te behouden, moet je zelf een nieuw jaarabonnement afsluiten voor een jaar.
 1. Bij een jaarabonnement met volledige vooruitbetaling kun je dit uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Als je dat niet doet, wordt het abonnement verlengd naar een FLEXIBLE abonnement met bijbehorende kosten voor onbepaalde tijd. Het is vervolgens op elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Je kunt opnieuw een COMFORT PLUS abonnement afsluiten, waarbij het lidmaatschap voor 1 jaar wordt aangegaan en het volledige bedrag vooraf moet worden betaald.
 2. Als je een flexibel opzegbaar abonnement hebt, kun je dit op elk moment zonder vergoeding opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.
 3. Je kunt je abonnement op verschillende manieren opzeggen, per e-mail en per brief aan de klantenservice. Bij opzegging per e-mail en brief moet je je voor- en achternaam, geboorte datum en het adres van je Thuisclub vermelden. Vermeld in de opzegging ook de reden van je opzegging.
 4. GymKing behoudt zich het recht voor om de toegang tot de clubs te ontzeggen en de overeenkomst (per direct) te beëindigen als je je niet houdt aan de afspraken, huisregels, algemene voorwaarden of onaanvaardbaar gedrag vertoont. Alle reeds betaalde abonnementsgelden inclusief het inschrijfgeld zullen in dat geval niet worden terug betaald. De directie houdt zich het recht voor, om een lid die zich schuldig heeft gemaakt aan bovengenoemde punten, voor een periode van maximaal 3 jaar de toegang te ontzeggen bij de Gymking.
 5. Samen sporten wordt aangemoedigd, maar het coachen van andere sporters is voorbehouden aan exclusief samenwerkende personal trainers. Aanbieden van personal training en/of andere commerciële activiteiten in de clubs kan reden zijn voor beëindiging van de overeenkomst en het vorderen van eventuele schade.
 6. Het verlenen van toegang aan anderen is in strijd met de huisregels en algemene voorwaarden. Indien geconstateerd wordt dat door toedoen van het lid, personen ongeoorloofd toegang krijgen tot de club, zal dit direct consequenties tot gevolg hebben, zoals omschreven in artikel 8 e.
 7. Als GymKing haar contractuele verplichtingen ernstig schendt, kan de overeenkomst worden beëindigd na schriftelijke melding binnen 7 dagen na vaststelling van de inbreuk. GymKing kan in dat geval de aantoonbare schade vergoeden.
 8. Andere dan genoemde wijzen van beëindiging worden beschouwd als onrechtmatige verbreking, waarbij alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd blijven. Bij niet-betaling kan GymKing een incassobureau inschakelen volgens Artikel 5h.


ARTIKEL 9: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Het uitoefenen van sportactiviteiten brengt inherent risico met zich mee. Bij het gebruik van onze faciliteiten dien je zelf je eigen capaciteiten in te schatten. Wij bieden geen actieve begeleiding door personeel in de club. Je hebt de mogelijkheid om een Personal Trainer in te schakelen (indien beschikbaar), gebruik te maken van de tips en adviezen die we verstrekken via onze app of andere middelen in de club. Niettemin ben je te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de beslissingen die je daarbij neemt. Het gebruik van de faciliteiten geschiedt op eigen risico. In geval van (twijfel over) fysieke condities raden we je aan deskundig advies in te winnen bij een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
 2. GymKing en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt in onze clubs, bij het gebruik van onze apparatuur, met uitzondering van letselschade veroorzaakt door het handelen of nalaten van GymKing.
 3. Het wordt aangeraden geen waardevolle bezittingen mee te nemen naar de clubs. GymKing stelt altijd lockers ter beschikking, maar het gebruik hiervan is op eigen risico. Ervaring leert dat geen enkele locker volledig veilig is tegen ervaren dieven. GymKing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van GymKing.
 4. Voor ieders gezondheid en veiligheid is Gymking uitgerust met diverse “paniekknoppen” Deze zijn op diverse plekken in de sportschool en in de toiletten zichtbaar aanwezig en herkenbaar aan een wit kruis in een groen vlak. Deze noodknoppen mogen enkel en alleen in geval van nood gebruikt en ingedrukt worden. Bij misbruik zal € 150,- in rekening gebracht worden, welke gelijk zijn aan de kosten voor het onnodig inschakelen van hulpdiensten.


ARTIKEL 10: KLACHTEN

 1. We streven ernaar om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn en streven ernaar om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot onze sportfaciliteiten via onze clubs. Als je klachten hebt, betreuren we dat en horen we dat graag. Je kunt je klacht indienen via de QR-codes die in de zaal zijn aangebracht. Daarnaast kun je je wenden tot de klantenservice van GymKing, zoals beschreven op de website www.GymKing.nl. Als je vindt dat je klacht niet is opgelost, verwijzen wij je naar artikel 16 van deze voorwaarden.


ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst gebruiken en beheren we jouw persoonsgegevens. GymKing verwerkt jouw persoonsgegevens op een eerlijke en zorgvuldige manier en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van jouw persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. In de privacyverklaring van GymKing wordt duidelijk uiteengezet welke gegevens door ons worden verwerkt, met welke doeleinden wij dat doen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Daarnaast wordt uitgelegd hoe betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van GymKing is te vinden op onze website.
 3. Ter bevordering van de veiligheid van personen en eigendommen in onze clubs maken wij gebruik van een innovatief veiligheidssysteem voor extra beveiliging en ondersteuning via intercom om de club 24 uur per dag te monitoren. Dit veiligheidssysteem is beperkt tot de sportzaal en is niet aanwezig in het toilet. Het functioneren, gebruik, de regels en waarborgen van het systeem zijn vastgelegd in onze Surveillance Camera Regulations.

 

ARTIKEL 12: WIJZIGING VAN GEGEVENS

 1. Eventuele veranderingen in jouw persoonlijke situatie, zoals adres- of bankgegevens, dienen onmiddellijk te worden doorgegeven via de GymKing-app of de klantenservice.
 2. Indien dergelijke wijzigingen niet worden doorgegeven en GymKing kosten moet maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen deze kosten aan het lid worden doorberekend.


ARTIKEL 13: HUISREGELS

 1. Je wordt op de hoogte gebracht van het interne huisreglement van GymKing, dat beschikbaar is op de website van GymKing, in de hal bij de entree en in de club bij de lockers.
 2. GymKing behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang tot clubs te weigeren aan personen van wie het gedrag in strijd is met de huisregels.
 3. Naast het interne reglement kan GymKing aanvullende gezondheidsregels hanteren om te voldoen aan de aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten. In dat geval kan GymKing de toegang tot haar clubs weigeren aan personen van wie het gedrag in strijd is met de gezondheidsregels. Elke handeling die in strijd is met deze gezondheidsregels kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting overeenkomstig artikel 8.e hierboven.

 

ARTIKEL 16: CONTACTINFORMATIE GYMKING KLANTENSERVICE 

a. Raadpleeg voor de contactgegevens van onze klantenservice: https://www.gymking.nl/contact

b. Postadres: Postbus 669, 2400 AR, Alphen aan den Rijn

c. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de GymKing-website: www.GymKing.nl.

d. Via de GymKing-app heb je tevens de mogelijkheid om veel zaken zelf te regelen.

 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

a.  Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die door of met GymKing worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b.  Geschillen die voortkomen uit de overeenkomst tussen het lid en GymKing zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de thuisclub is gevestigd.